برای انتقال وجه از اطلاعات زیر استفاده کنید:

بانک سامان — حامد کنی

شماره کارت: 6219861906301519