«بازخوانی شهر، حکمرانی شهری»

پوریا جهانشاد، دبیر مجموعۀ کتاب «بازخوانی شهر، حکمرانی شهری» در گفت‌وگویی با روابط عمومی انتشارات روزبهان، دربارۀ این اثر می‌گوید: «موضوع مهم در بحث حکمرانی، مباحث مرتبط با امنیتی‌سازی جامعه است؛ مباحث مرتبط با لایه‌های مختلف کنترل و مقولاتی که رفتار شهروندان را کانالیزه و به نوعی رام می‌کنند. ما در این حیطه با نیروهای مختلفی سروکار داریم. بخشی نیروهای رسمی‌اند؛ نیروهایی مثل شهرداری، شورای شهر و… بخش دیگر نیروهای میانی‌اند؛ نیروهایی که نقش مشروعیت‌دهنده را برای نیروهای بالاسری ایفا می‌کنند، مثل برنامه‌ریزان، طراحان شهری، شهرسازان و حتی معماران و هنرمندان که این روزها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند: شهر این روزها...

????? ????