لوازم نویسندگی (راهنمای داستان نویسی)

مصابا و رویای گاجرات

رونوشت بدون اصل

آتش بدون دود (سه جلدی، جلد نرم)

مقدمه‌یی بر مراحل خلق و تولید ادبیات کودکان

مقدمه‌یی بر آرایش و پیرایش کتاب‌های کودکان

مقدمه‌یی بر فارسی‌نویسی برای کودکان

آرش در قلمرو تردید

افسانه‌ی باران

تضادهای درونی

آتش بدون دود (سه‌جلدی، جلد سخت)

هزارپای سیاه و قصه های صحرا

با سرودخوان جنگ، در خطه‌ی نام و ننگ

آتش بدون دود (هفت‌جلدی، جیبی، جلد سخت)

آتش بدون دود (هفت‌جلدی، جیبی، جلد سخت، قاب‌دار)

مکان های عمومی

17,550 تومان