احسان نراقی، تنهای در جمع

320,000 تومان

مارکس متاخر و راه روسی

200,000 تومان

دربارۀ طبیعت و زبان

160,000 تومان

دفترهای فلسفی (دفتر های هگل)

160,000 تومان

آگاهی و خودآگاهی در پدیدار شناسی روح هگل

122,000 تومان

سکولاریسم و آزادی وجدان

104,000 تومان
فروخته شده:0
باقی مانده:10

فروید و صحنه نوشتار

96,000 تومان
فروخته شده:0
باقی مانده:10

فردیت اشتراکی

88,000 تومان

فضاهای جدید آزادی، خطوط جدید اتحاد

68,000 تومان

نوشته‌های سیاسی (لایبنیتس)

66,000 تومان

نوالیس

60,000 تومان

برگسونیسم

58,800 تومان

انقلاب را به خاطر می آورید؟

55,000 تومان

ایده های منثور

52,500 تومان

درک مارکس از بدیل سرمایه داری

36,000 تومان

رساله سیاسی (اسپینوزا)

24,000 تومان