اخبار

کتاب «نامه‌های سیاسی دهخدا» به زودی منتشر می‌شود

در جريان تجديد چاپ نامه‌های سیاسی دهخدا _ که به کوشش زنده‌یاد ایرج افشار نخستین چاپ آن در سال ۱۳۵۸ انتشار یافت _ به نظر رسید که نامه‌های تازه‌یافتهٔ مرحوم افشار بر این چاپ اضافه شود؛ نامه‌هایی که خود در آینده منتشر کرده و وعده داده‌بود که در تجدیدچاپ کتاب مزبور آن نامه‌ها را بیفزاید. آنچه افزوده شده و هر یک با مقدمه مرحوم افشار همراه است، دو نامـــه از پاریس به تبریز و از استانبول به تهران است که در انتهای کتاب قرار داده شده‌است. علاوه بر این، این کتاب ارزشمند زندگینامه‌ای جامع از دهخدا را کم داشت که در این چاپ سعی شده‌است تا این نقصان جبران شود. در این زندگینامه _ که کار تألیفی دفتر پژوهش نشر روزبهان است_ همه آن چیزی نگارش یافته که از زندگی سیاسی و ادبی علامهٔ فقید ضرورتِ ابراز داشته، و در برخی مواضع نقلی مستقیم از خودش _ چنانچه در دسترس بوده _ آورده شده‌است.

ویراستار:
«کارگاه ویرایش سایه‌نویسا: ملیکا قاسمی»

نوشته های مشابه